در پرواز هاي آسا جت امکان پذیرش حیوان زنده و پذیرش بارهاي حساس از قبیل آلات موسیقي و امکان استفاده از خدمات ویلچیري وجود ندارد
سایر اعلانات