پروازهای آساجت از مبدا تهران،از ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد انجام خواهد  شد
سایر اعلانات