برقراری فول چارتر امام آلانیا امام هواپیمایی معراج پنجشنبه و جمعه
سایر اعلانات