رزرو بليط براي مسافران غير ايراني فقط با هماهنگي تلفني تاييد مي باشد.درغير اينصورت فاقد اعتبار بوده و از سمت آژانس کنسل مي شودسایر اعلانات