کلیه پروازهای هواپیمایی معراج از مبدا کیش از ترمینال جدید فرودگاه کیش انجام میگرددسایر اعلانات